Reklamačný poriadok | IKONIKA
Logo

Plánovač

Produkty z plánovača si môžete objednať alebo si vyžiadať podrobnejšie informácie. Vyplňte kontaktné údaje a odošlite nám svoj plánovač. Ozveme sa vám.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je platný pre maloobchodný predaj a predaj cez webovú stránku www.ikonika.sk. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

Predmet reklamácie

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený výhradne od Predávajúceho a je vlastníctvom Kupujúceho.

Platnosť reklamácie

V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z Predávajúceho na Kupujúceho, Predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade kúpnej ceny v zmysle §151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

Záručná doba

Záručná doba na výrobky z masívneho dreva rovnako aj na ostatné výrobky z iného materiálu ako masívne drevo sú v prípade maloobchodného predaja 2 roky. Pri predaji tovaru právnickým osobám je záručná doba 1 rok.  Záručná doba začína plynúť od prevzatia výrobku Kupujúcim.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína plynúť záručná doba od jeho prevzatia opäť od začiatku.

Uplatnenie reklamácie

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne po zistení vady.

Zodpovednosť za chyby

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

– K chybe došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim

– Nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, na webovej stránke a vo Všeobecných obchodných podmienkach

– Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú izbovej teplote v rozmedzí 15° - 30°C, vlhkosťou vzduchu v rozmedzí 45 - 70 %, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru alebo nadmerným slnečným alebo UV žiarením

– Zanedbaním starostlivosti o tovar a jeho údržby

– Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním

– Používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo zodpovednosti za chyby sú taktiež vyňaté chyby spôsobené bežným opotrebovaním tovaru vzniknuté jeho používaním a vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Reklamáciu tovaru nie je možné uplatniť:

– Na tovar, ktorý bol vyrobený na objednávku zákazníka vo veľkostnom a farebnom prevedení, ktoré je unikátne pre danú objednávku a nie je skladovým artiklom výrobcu, ak sa vzťahuje na príčiny spojené s atypickým prevedením, kde boli prevedené zmeny a odchýlky od štandardného prevedenia

– Na farebnu odchylku výrobku z masívneho dreva, ktorého farebné prevedenie podlieha variabilite masívneho dreva, jeho vlastnostiam a zloženiu. Farebné prevedenia produktov na webovej stránke www.ikonika.sk sa na zobrazovacích zariadeniach nemusia vykresľovať v ich reálnej podobe.

– Na odchýlky vo vzhľade produktu spôsobené jedinečnou štruktúrou a kresbou masívneho dreva do miery, ktoré nie sú v rozpore s jej kvalitatívnymi a konštrukčnými vlastnosťami.

Vrátenie tovaru

Reklamovaný tovar je možné priniesť na adresu predajcu alebo zaslať na adresu predajcu, avšak nie na dobierku. Takto poslaný tovar nebude prevzatý. Tovar je nevyhnutné vhodne zabaliť tak, aby pri preprave neprišlo k jeho poškodeniu.

K tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe a priložiť vyplnený Reklamačný formulár.

Reklamáciu je potrebné podať písomne a zaslať poštou alebo priniesť osobne (nie iba formou e-mailu).

Prijatie reklamácie

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu.

Vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu Predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje Predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy chyby výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má Kupujúci právo buď na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Prevzatie tovaru

Nepoškodenie tovaru, resp. Neporušenosť obalu je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa môže tovar pri preprave poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Svojím podpisom prepravcovi prehlasujete, že obal a tovar je nepoškodený.

Reklamačný poriadok vstupuje do platnosti so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých je neoddeliteľnou súčasťou dňa 1.1.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť jeho ustanovania v zákonných medziach kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho.

Kategórie produktov

Jedálenské stoly
10 produktov

Konferenčné stolíky
8 produktov

Televízne skrinky
7 produktov

Lavice
4 produkty

Kúpeľňové skrinky
32 produktov

Police a konzoly
6 produktov

Gastro
5 produktov

Výpredaj
0 produktov

Nábytok na mieru
Dohodou

Prihlásenie


Resetovanie hesla


Registrácia

Ste architekt, interiérový dizajnér alebo predajca nábytku? Zaregistrujte sa ako partner IKONIKA a získajte prístup k benefitom a extra službám.